Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

52 Rajd Górski Babia Góra

dodano: 07.10.2019

"52 Rajd Górski Babia Góra" odbył się 26.09.2019r. z metą w Zespole Budownictwa Drewnianego w Zawoi Markowej - Markowe Rówienki. Drużyn przybyło 13 z ogólną ilością 438 osób. Była to młodzież szkolna (szkoły podstawowe oraz średnie)z powiatu suskiego oraz wadowickiego.
Najliczniejszą grupą była licząca 88 osób grupa z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr.2 w Wadowicach. Trasy były dowolne, najwięcej grup wyszło z Krowiarek na Babią Górę inne szły Płajem do schroniska i zeszli do Markowej. Na mecie na uczestników czekał poczęstunek (kiełbasa, herbata, ciasteczka) oraz konkurs z wiedzy o BPN w Zawoi przeprowadzony przez pracowników parku.
Wszyscy byli zadowoleni i deklarowali udział w przyszłym roku.
Rajd obsługiwali działacze i przewodnicy Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej.

pobierz: odznaka

 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra

XIX RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2019

dodano: 07.10.2019

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
Związek Podhalan - Oddział Babiogórski w Makowie Podhalańskim

organizują

XIX RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2019
czyli Podbabiogórze w latach 1939-1945
Śladami walk i męczeństwa

1. Główny cel rajdu: Uczczenie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej na Podbabiogórzu.
przez odwiedzenie na szlakach rajdu, Miejsc Pamięci w swoich miejscowościach, na trasie lub w Makowie Podh. - np. pomnika Ofiar Zagórza, zbiorowej mogiły pomordowanych na cmentarzu makowskim, pomników na rynku Makowa oraz przed Urzędem Miejskim w Makowie Podh.
Uświadomienie że każdy szlak górski którym przechodzą uczestnicy rajdu był w przeszłości szlakiem partyzanckim.

2. Pozostałe cele rajdu: Poznanie piękna Beskidu Makowskiego w jesiennych kolorach. Popularyzacja sieci szlaków turystycznych łączących miasta, Podbabiogórza. Zdobywanie punktów do GOT.
Propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży. Popularyzacja Czytelni Letniej–Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim.

3. Główny termin rajdu: 9 października (środa) 2019, godz.10-13
pozostałe terminy 10-18.10.2019


4. Wpisowe: 4 zł od osoby.

5. Przebieg rajdu: Trasy dowolne wg regulaminu GOT, oraz uwzględniające Miejsca Pamięci.

6. Meta rajdu: Czytelnia Letnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24. w godz. 11-14 lub Oddział PTTK w SuchejBeskidzkiej w zależności od uzgodnień opiekuna grupy w Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej. Na mecie w dniu 9.10.2029 prelekcja na temat II wojny światowej na Podbabiogórzu.

7. Termin zgłoszeń: Od 7 do 18 października 2019 r. na adres: Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej (tel.338743670) wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię nazwisko, datę urodzenia.
Opiekunowie proszeni są o podanie nr tel. kontaktowego na trasie.

8. Miejsce odbioru świadczeń rajdowych: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim lub Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej, w zależności od uzgodnień między opiekunem grupy a Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej.

9. Świadczenia rajdowe: okolicznościowe znaczki rajdowe ,punkty do GOT, pieczątki PTTK i Związku Podhalan do książeczek GOT, dyplomy dla drużyn, wydawnictwa turystyczne.

10. Uczestnicy: W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynach młodzieżowych wymagany jest opiekun, który ma ukończone 18 lat.

11. Obowiązki uczestników: uczestnicy przebywają trasy razem pod opieką osoby pełnoletniej. Na trasach obowiązują zasady kultury turystycznej. Za wszelkie wypadki jak i szkody wyrządzone osobom trzecim organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

12. Dodatkowe informacje: tel. 506303332

Do zobaczenia na mecie


Regulamin rajdu Babia Góra 2019

dodano: 06.09.2019

PTTK
Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla
w Suchej Beskidzkiej

Pod Patronatem
Starosty Suskiego
mgr Józefa Bałosa i
Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego
dr Tomasza Pasierbka

organizują
"LII"
Rajd Górski "Babia Góra - 2019"

dnia 26.09.2019 r. z metą
w Zawoi Markowe Rówienki
Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka

- Pod hasłem -

"Czyste góry dla turystów - Dzięki turystom"

Rajd zgłoszony w Kuratorium Oświaty

REGULAMIN


Drodzy Turyści
Uczestnicy kolejnych Rajdów "BABIA GÓRA" witać Was będziemy po raz pięćdziesiąty drugi na trasach Rajdu "BABIA GÓRA - 2019", który odbędzie się w dniu 26 września 2019. na terenie Beskidu Żywieckiego z metą w Zawoi Markowe Rówienki - Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka

Turyści czekamy na liczne zgłoszenia !

1. Organizatorem Rajdu jest PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej pod patronatem:

  - Starosty Suskiego mgr Józefa Bałosa
  - Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego dr Tomasza Pasierbka

2. Cel Rajdu - poznanie piękna Beskidu Żywieckiego i jego przyrody, zabytków oraz zachęcenie do uprawiania turystyki i zdobywania punktów GOT.

3. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone zgodnie z regulaminem rajdu: przez jednostki PTTK, zakłady pracy, szkoły, organizacje młodzieżowe oraz turyści indywidualni.

4. Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta w wieku, co najmniej 18-lat.

5. Zgłoszenia: drużyna oraz indywidualni turyści zgłaszają swój udział w Rajdzie za pośrednictwem instytucji wymienionych w punkcie3 na "Karcie zgłoszeń" (ująć imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły lub innej instytucji, nazwisko i imię opiekunów oraz kontakt do kierownikiem grupy oraz przebieg trasy ,która jest dowolna).

"Karty zgłoszeń" wraz z opłatą należy przekazać na adres:
Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej"
ul. Mickiewicz 38
34-200 Sucha Beskidzka

w terminie do dnia 23 września 2019 r.

6. Wpisowe na Rajd: od osoby wynosi 6,00 zł.

  - wpłaty tytułem wpisowego należy dokonać w PTTK w Suchej Beskidzkiej, przelewem bankowym na konto: Bank PEKAO S.A. nr.konta :31 1240 4878 1111 0000 4713 0672 lub gotówką w kasie PTTK przy ul. Mickiewicza 38 do dnia 23 września 2019 r. w godzinach 9-14-tej.
  - w przypadku nie zgłoszenia się na mecie Rajdu, wpisowe nie będzie zwracane.

7. W ramach wpisowego uczestnicy Rajdu otrzymują: znaczek rajdowy, punkty do GOT, poczęstunek i dyplom dla drużyn.

8. Na mecie będzie przeprowadzony:

  - konkurs "Wiedzy o Babiej Górze" - organizatorem będzie Babiogórski Park Narodowy

9. Organizatorzy zapewniają przewodnika na Przełęczy Krowiarki i Zawoi Markowej między godz. 8-9-tą. Przewodnicy będą prowadzić grupy dwiema trasami (po wcześniejszym uzgodnieniu).

10. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni w Ergo Hetia S.A., wobec pozostałych uczestników organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu.

11. Przebieg Rajdu: drużyny odbywają marsz zespołowo, meta rajdu znajdować się będzie w Zawoi Markowe Rówienki, ZBD im. J. Żaka, przyjmowanie drużyn na mecie odbywać się będzie w dniu 26 września 2019r. od godz. 11.00 do 14.00.

Do miłego zobaczenia na mecie Rajdu !
Organizatorzy Rajdu


XXVI Rajd Górski Koskowa Góra 2019

dodano: 30.04.2019

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
Związek Podhalan-Oddział Babiogórski w Makowie PodhalańskimXXVI Rajd Górski Koskowa Góra 2019

1 Cel rajdu: Poznawanie piękna Beskidu Makowskiego I Wysokiego. Wyrabianie orientacji w terenie w tym posługiwania się mapą i kompasem. Poznawanie na trasach przeszłości Podbabiogórza i jego kultury.
Popularyzacja turystyki kwalifikowanej i zasad zdobywania odznak GOT.

2. Termin rajdu: Od 23 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.

3. Termin zgłoszeń: Przed i przez cały okres trwania rajdu na adres – Oddział PTTK ul. Mickiewicza 38, 34-200 Sucha Beskidzka , wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Przy zgłoszeniu telefonicznym (338743670) prosimy o informację o ogólnej sumie wpisowego i terminie rajdu. Opiekunowie proszeni są o podanie nr tel. kontaktowego na trasie.

4. Wpisowe: - 4.00 zł od osoby. Wpłaty wpisowego można dokonać w terminie uzgodnionym z Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej.

5. Uczestnicy: W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, drużyny harcerskie, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynach młodzieżowych wymagany jest opiekun , który ma ukończone 18 lat.

6.Świadczenia: Znaczki rajdowe. Punkty do GOT. Pamiątkowe pieczątki PTTK do książeczek GOT. Dyplomy uczestnictwa i wydawnictwa turystyczne ufundowane przez Starostwo Powiatowe dla poszczególnych drużyn.
Świadczenia rajdowe będą wydawane w Oddziale PTTK w Suchej Beskidzkiej lub na szczycie Koskowej Góry w zależności od uzgodnień z opiekunami drużyn

7. Meta rajdu: Na szczycie Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim

8.Przebieg rajdu: Uczestnicy przybywają na metę rajdu wg. dowolnej wybranej przez siebie trasy ( wg. Regulaminu GOT).

9.Obowiązki uczestników: Posiadanie przez każdego uczestnika odpowiedniego ubioru i obuwia. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody. Przestrzeganie zasad kultury turystycznej na szlaku oraz pomocy koleżeńskiej. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone podczas trwania rajdu. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie rajdu.

Z turystycznym pozdrowieniem.


Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK

dodano: 14.01.2019

W czwartkowe popołudnie 10 stycznia 2019 roku w siedzibie Oddziału PTTK spotkali się członkowie PTTK, aby złożyć sobie życzenia noworoczne. Spotkanie rozpoczęło się od życzeń jakie uczestnikom spotkania przekazał prezes Wojciech Żak. Odczytał także życzenia jakie napłynęły od zaprzyjaźnionych osób i instytucji. Kulminacją spotkania było łamaniem się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Wspólna kolacja poprzedzona lampką szampana, rozmowy i śpiewanie kolęd stworzyło bardzo uroczysty nastrój. Takie spotkania mają to do siebie, że raz do roku znajdujemy czas, aby razem się spotkać, jesteśmy dla siebie mili, wszyscy wszystkim dobrze życzą, a osobiste troski odchodzą przynajmniej na jakiś czas w zapomnienie. Oby takie chwile trwały jak najdłużej, nie tylko w naszej pamięci.

bs

 • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK
 • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK
 • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK
 • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK
 • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej