Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Odbiór prac w Zespole Budownictwa Drewnianego w Zawoi

dodano: 11.12.2020

W dniu 27.11.2020r. w Zespole Budownictwa Drewnianego w Zawoi odbył się odbiór prac, pierwszego etapu związanego z "Translokacją i rekonstrukcją zabytkowego budynku schroniska im. dr Hugona Zapałowicza wg stanu zachowania na rok 1906". Prace obejmowały min. wykonanie robót ziemnych i fundamentów do poziomu zerowego oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

Całość prac w kwocie 90.000,00 zł została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Komisja składająca się z przedstawicieli zamawiającego czyli oddziału PTTK ,wykonawców oraz przedstawiciela Małopolskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie i Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, dokonała odbioru prac co do ich zgodności z dokumentacją projektową , umową, specyfikacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami budowlanymi.

Komisja odebrała wykonane prace i wyraziła nadzieję, że dalsze prace przy rekonstrukcji schroniska będą mogły w przyszłym roku być kontynuowane.

 • Odbiór prac w Zespole Budownictwa Drewnianego w Zawoi
 • Odbiór prac w Zespole Budownictwa Drewnianego w Zawoi
 • Odbiór prac w Zespole Budownictwa Drewnianego w Zawoi
 • Odbiór prac w Zespole Budownictwa Drewnianego w Zawoi
 • Odbiór prac w Zespole Budownictwa Drewnianego w Zawoi

Projekt "Zawoja, Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi 1973 rok"

dodano: 11.12.2020

Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej jest właścicielem ZBD im. J. Żaka w Zawoi. Zimy w naszym terenie dalej są, a tym samym są stosunkowo duże opady śniegu. Stare chaty, które stoją w skansenie osadzone nisko nad ziemią często narażane są na zawilgocenia bierwion chałup oraz zarastaniem trawy wokół obiektów. W związku z powyższym Zarząd Oddziału podjął starania o uzyskanie środków na wykonanie kamiennych opasek wokół obiektów skansenu, co zwiększy zabezpieczenie budynków oraz poprawi bezpieczeństwo zwiedzających. Dzięki podjętym staraniom uzyskaliśmy na tan cel w sumie 52.500,00 zł, realizując zadanie pod nazwą:

"Zawoja, Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi 1973 rok" na wykonanie robót remontowych oraz budowę polegającą na rozbudowie kamiennych opasek wokół obiektów oraz ścieżki z płyt kamiennych z piaskowca w ramach konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski".

Projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w kwocie 30.000,00 zł oraz Zarządu Głównego PTTK w kwocie 22.500,00 zł ,która stanowi wkład własny oddziału .

Logo Województwa Małopolskiego

W dniu 27.11.2020r. dokonano odbioru prac w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, umową ,specyfikacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami budowlanymi. Opaski kamienne zostały wykonane wokół obiektów ZBD oraz ścieżka od budynku "Gancarczyka" do bramy. Komisja składająca się z przedstawicieli zamawiającego czyli oddziału ,wykonawcy oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie i Zarządu Głównego PTTK w Warszawie przyjęła prace za wykonane prawidłowo i zgodne z dokumentacją.

 • Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
 • Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
 • Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
 • Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
 • Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
 • Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Schronisko im. dr Hugona Zapałowicza z 1906 roku zostanie odbudowane

dodano: 05.08.2020

W dniu 02.07 2020 roku została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU "INFRASTRUKTURA KULTURY" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

Umowę z ramienia Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał Dyrektor Departamentu Finansowego, a PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. Prof. dr. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej reprezentował prezes i skarbnik Zarządu Oddziału.

W ramach zawartej umowy zleceniobiorca dokona translokacji i rekonstrukcji zabytkowego budynku schroniska wg. stanu zachowania na rok 1906. Zgodnie z przyznanymi środkami w wysokości 90 tyś. zł zostaną do końca br. wykonane następujące prace:

- wykopy ziemne fundamentowe
- wykonane ławy fundamentowe
- wykonane mury fundamentowe
- ułożenia na murach fundamentowych izolacji
- wykonanie posadzki w izbach budynku i na werandzie
- wykonanie opaski kamiennej z piaskowca polnego wokół budynku schroniska
- stolarka okienna i drzwiowa
- deski ozdobne okapu nad wejściem

Wyżej wymienione prace prowadzone będą na terenie obecnego skansenu na Markowych Rówienkach w Zawoi. Jeżeli uda się w przyszłym roku uzyskać dofinansowanie na dalsze prace, to możemy się spodziewać, że niedługo będziemy mogli podziwiać budowlę, która służyła turystom od 1906 roku odwiedzających Babią Górę i okoliczne szczyty Beskidów.

Schronisko im. dr Hugona Zapałowicza

Skansen w Zawoi będzie miał nowe informacyjne tablice

dodano: 05.08.2020

Na mocy porozumienia, a wcześniej złożonego wniosku a ostatecznie zawartej umowy w dniu 09.04.2020 pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie

a

PTTK Odział "Ziemi Babiogórskiej" im. Prof. Dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi otrzyma nowe emaliowane tablice informacyjne.

Zadanie opiewa na kwotę 1.750,00 zł która to suma zostanie przekazana na konto beneficjenta po dokonanym odbiorze wykonanego zadania. Cieszy fakt, że skansen w Zawoi zaczyna z roku na rok coraz lepiej funkcjonować i radzi sobie z trudnym zadaniem jakim jest dbanie o spuściznę po naszych przodkach. Zarząd PTTK Oddział w Suchej Beskidzkiej dziękuje NIW-CRSO w Warszawie za wsparcie naszych zamierzeń związanych z podnoszeniem standardów naszych obiektów.

 • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice
 • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice
 • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice
 • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice

Noworoczny opłatek

dodano: 22.01.2020

Noworoczny opłatek jak co roku zgromadził w świetlicy PTTK wielu członków naszej organizacji. To bardzo miłe spotkanie, bo na co dzień, trudno się spotkać i wspólnie poświętować. Życzenia wszelakiej pomyślności w nowym roku zebranym przekazał prezes Wojciech Żak a potem wszyscy wszystkim życzyli zdrowia i pomyślności w życiu i na szlaku. Lampka szampana, wspaniały posiłek zmobilizowały wszystkich do wspólnego kolędowania.

Oby ten rok był szczęśliwy dla wszystkich, którzy planują poznawcze wędrówki po naszym ojczystym kraju i Świecie.

 • Noworoczny opłatek
 • Noworoczny opłatek
 • Noworoczny opłatek
 • Noworoczny opłatek

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej