Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Babia z innej strony

dodano: 27.07.2011

Planowana wycieczka odbyła się przy idealnej wręcz pogodzie. Słonecznie, ale nie upalnie, całkiem dobra widoczność włącznie z Tatrami, jedynie na szczycie dość mocno wiało, ale w przypadku Babiej Góry to normalne. Mieliśmy sporo szczęścia, bo był to chyba jedyny pogodny dzień w ostatnim tygodniu. Grupa liczyła 10 osób, przy czym jedna przyjechała aż z Norwegii, a o wycieczce dowiedziała się z internetu, będąc w Sanoku. Jeśli więc jeszcze raz usłyszę od jakiegoś, suszanina, że on nic nie wie o wycieczkach, bo nie ma o nich żadnych informacji, to nie wiem, co mu zrobię. Prawie wszystkie osoby, biorące udział w wycieczce poza uczestniczką z Norwegii na Babiej Górze już były i to nie raz, ale tylko dwie włącznie ze mną szły szlakiem od strony orawskiej, dlatego pomysł, by tym razem właśnie taką trasę wybrać, okazał się bardzo trafiony.
Wynajętym, busem dojechaliśmy do polany Stańcowej w Lipnicy Wielkiej, stamtąd wyszliśmy na Diablak, a następne przez Bronę i Markowe Szczawiny zeszliśmy do Zawoi Podryzowanej, skąd wróciliśmy do Suchej.

Marcin Leśniakiewicz


Wycieczka na Babią Górę z Orawy

dodano: 20.06.2011

W sobotę 23 lipca 2011 r. wyruszymy na znaną nam wszystkim doskonale Babią Górę (1725 m), ale od strony południowej, orawskiej.

Planowana trasa: Lipnica Wielka Przywarówka (ok. 750 m) – Babia Góra (1725 m) – schronisko PTTK na Markowych Szczawinach (1180 m) – Zawoja (ok. 650 m). Długość trasy pieszej - ok. 15 km; czas przejścia - ok. 7 godz. PTTK zapewnia opiekę przewodnika beskidzkiego.

Jedyną stałą opłatą jest wpisowe w wysokości 15zł (wpłacane na początku imprezy, podczas zbiórki). Pozostałe koszty (przejazdy - ok. 35 zł, ewentualne ubezpieczenie) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w wycieczce proszone są kontakt telefoniczny pod nr 609 036 054 (Marcin Leśniakiewicz) w dniach 10-20 lipca 2011 r. Pod tym numerem telefonu można także uzyskać wszelkie dodatkowe informacje.

Ostateczny termin zbiórki i sposób przejazdu (środkami komunikacji publicznej lub wynajętym busem) są uzależnione od ilości zgłoszeń. Wyjazd nastąpi w sobotę 23 lipca ok. godz. 5.00-6.00 (zbiórka pod budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej - naprzeciwko stacji PKP), planowany powrót do Suchej Beskidzkiej - ok. 18.00.

Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA

dodano: 19.06.2011

Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska T.U. S.A. obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego (PTTK) - posiadaczy ważnych legitymacji członkowskich.

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, które mogą się wydarzyć:
 • podczas uczestnictwa w imprezach PTTK na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową.
 • podczas uczestnictwa w imprezach PTTK na terenie krajów sąsiadujących z RP oraz wód międzynarodowych na Bałtyku graniczących z polską granicą morską w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową.
 • podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub własnością PTTK w związku z realizacją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych.
 • podczas zdobywania odznak turystycznych przewidzianych statutem PTTK.


Legitymacja członkowska

Za legitymację członkowską PTTK będącą jednocześnie dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia uznaje się legitymację posiadającą znaczek członkowski PTTK zakupiony lub przyznany osobie uprawnionej w roku:
 • 2008 i ważny do 31 marca 2009r. oraz
 • 2009 i ważny do 31 marca 2010 r.

W ramach umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska T.U. S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową również osoby wyznaczone przez PTTK do obsługi imprezy podczas prac przygotowawczych i zamykających jej organizację.

Sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi:
 • 12.000 PLN, świadczenie z tytułu 100% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 6.000 PLN, świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwych wypadków.
 • 5.000 PLN, świadczenie na tytułu zawału serca lub wylewu krwi do mózgu,
 • 1.500 PLN, refundacja kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych.
 • 1.500 PLN, refundacja kosztów operacji kosmetycznych.

Suma ubezpieczenia z tytułu refundacji kosztów ratownictwa wynosi:
 • 3.000 EUR (równowarość w zotych, na jedno zdarzenie).


KLAUZULA nr 1 rozszerzająca zakres ubezpieczenia NNW o ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej w brzmieniu:

§1.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OW Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów ratownictwa osobom fizycznym, posiadającym ważną legitymację członkowską PTTK, w czasie imprez PTTK na terenie RP i krajów sąsiadujących,

§2.
 1. Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego, który uległ w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu, nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu.
 2. Przez koszty ratownictwa rozumie się:
  1. koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa,
  2. udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia,
  3. transport z miejsca wypadku do najbliższego punktu opieki medycznej (przy użyciu specjalistycznych środków transportu jak: sanie, helikopter, tobogan, motorówka, inne)


§3.
 1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w przypadku/wskutek:
  1. usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa,
  2. powstałych na skutek usiłowania lub popełnienia samobójstwa,
  3. powstałych na skutek umyślnego samouszkodzenia w tym jeżeli do samouszkodzenia doszło na skutek próby popełnienie samobójstwa lub innego umyślnego działania Ubezpieczonego,
  4. winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność,
  5. wypadku powstałego w czasie prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lub innych środków lokomocji w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków odurzających lub bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tego pojazdu,
  6. zdarzeń powstałych w czasie, gdy Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków odurzających,
  7. wojny, działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, działań w ramach wojskowych misji pokojowych w tym tzw. kontyngentów oraz w ramach sił stabilizacyjnych i innych działań jednostek wojskowych oraz policyjnych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub udziału Ubezpieczonego w zamieszkach w tym zamieszkach o charakterze chuligańskim, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, aktach terroryzmu, sabotażu,
  8. gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania lekarskie co do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu lub obserwacji lekarskiej w warunkach szpitalnych,
  9. chorób przewlekłych, zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych, o ile Ubezpieczony wiedział o ich istnieniu.
  10. szkód powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów prawa koszty ratownictwa są pokryte ze środków publicznych.
  11. szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych energią jądrową i/lub promieniowaniem radioaktywnym,
  12. jazd próbnych, rajdów i wyścigów samochodowych.
 2. Ochroną ubezpieczeniową nie są również objęte szkody będące następstwem:
  1. uprawiania sportów motorowych, powietrznych, wspinaczki wysokogórskiej i speleologii
  2. wyczynowego uprawiania sportu lub branie udziału w zawodach, wyścigach , występach i treningach sportowych
  3. profesjonalnego uprawiania sportu.


§4.
Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z tytułu kosztów ratownictwa na terenie RP oraz krajów sąsiadujących wynosi równowartość w złotych 3.000 Euro (na zdarzenie).

§5.
W pozostałych, nieuregulowanych powyższymi zapisami kwestiach, stosuje się Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zatwierdzone Uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia.22.05.2007r.

Sprawdź wykaz placówek, w których można zawrzeć umowy ubezpieczenia:
 • Centrala
 • Odziały
 • Infolinia

Dokumenty do pobrania:
Wyciąg z OWU NNW
OWU NNW
Klauzula nr 1 Ubezpieczenie koszty ratownictwa
Załącznik nr 3 do OWU NNW
Formularz wyznaczenia osoby uprawnionej

Jeśli zdarzy się wypadek:
Pobierz procedurę zgłoszenia szkody
Pobierz druk zgłoszenia szkody NNW

Wycieczka do Kalwarii Zebrzydowskiej

dodano: 07.06.2011

PTTK "Oddział Babiogórski" PTTK zaprasza na kolejną wycieczkę z cyklu "Poznajemy Małopolskę".

Tym razem będzie to wycieczka niezbyt odległa, ale bez wątpienia bardzo interesująca - jej celem będzie zwiedzanie zespołu kościoła, klasztoru i kaplic kalwaryjskich w Kalwarii Zebrzydowskiej.

fot. kalwaria.eu
To znane w całym świecie sanktuarium i centrum pielgrzymkowe jest również niezwykle cennym obiektem zabytkowym i jako takie zostało wpisane w 1999 r. na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.

W trakcie wycieczki zwiedzimy dokładnie kościół klasztorny oraz obejrzymy wszystkie ok. 40 kaplic, tworzących cały zespół.

Wycieczka odbędzie się w sobotę, 18 czerwca 2011 r. Przejazd - prawdopodobnie środkami komunikacji publicznej (bus, PKP); wyjazd o godz. 8.00 z parkingu obok budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej (naprzeciwko dworca PKP), planowany powrót do Suchej Beskidzkiej - ok. 17.00. W przypadku odpowiednio dużej liczby osób przejazd odbędzie się wynajętym busem.

Koszt wycieczki wynosi 30 zł (wliczone koszty przejazdów w obie strony).

Zapisy: PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 38, tel. 33 8743670 (poniedziałek-piątek, godz. 10-12).

Dodatkowe informacje na temat wycieczki pod nr tel. 609036054 (Marcin Leśniakiewicz).


Wycieczka w podkrakowskie dolinki jurajskie

dodano: 29.04.2011

PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej zaprasza na kolejną wycieczkę z cyklu "Poznajemy Małopolskę". Wycieczka odbędzie się w sobotę 28 maja 2011 r., a celem wyjazdu są tym razem tzw. podkrakowskie dolinki jurajskie - przyrodniczo-krajobrazowe perełki, usiane malowniczymi skałkami, jeden z ulubionych celów weekendowych wypadów mieszkańców Krakowa. Odwiedzimy dolinki: Mnikowską, Bolechowicką, Kobylańską i Będkowską oraz Jaskinię Nietoperzową, jedną z czterech udostępnionych do zwiedzania jaskiń na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Wycieczka ma charakter autokarowo-pieszy, prosimy, zatem o zabranie odpowiedniego obuwia (znaczną cześć dolinek będziemy zwiedzać pieszo).

Koszt wycieczki wynosi 55 zł i zawiera w sobie ceny biletów wstępu do Jaskini Nietoperzowej.
Wyjazd w sobotę 28 maja z parkingu przed Urzędem Miejskim w Suchej Beskidzkiej o godz. 7.00, planowany powrót - ok. godz. 19.00.

Zapisy: PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej", Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 38, tel. 33 874 36 70 pon.-pt. godz. 10.00-12.00.

Szczegółowe informacje na temat wycieczki można także uzyskać pod nr tel. 609036054 (Marcin Leśniakiewicz)


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej