Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA

dodano: 19.06.2011

Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska T.U. S.A. obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego (PTTK) - posiadaczy ważnych legitymacji członkowskich.

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, które mogą się wydarzyć:
 • podczas uczestnictwa w imprezach PTTK na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową.
 • podczas uczestnictwa w imprezach PTTK na terenie krajów sąsiadujących z RP oraz wód międzynarodowych na Bałtyku graniczących z polską granicą morską w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową.
 • podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub własnością PTTK w związku z realizacją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych.
 • podczas zdobywania odznak turystycznych przewidzianych statutem PTTK.


Legitymacja członkowska

Za legitymację członkowską PTTK będącą jednocześnie dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia uznaje się legitymację posiadającą znaczek członkowski PTTK zakupiony lub przyznany osobie uprawnionej w roku:
 • 2008 i ważny do 31 marca 2009r. oraz
 • 2009 i ważny do 31 marca 2010 r.

W ramach umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska T.U. S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową również osoby wyznaczone przez PTTK do obsługi imprezy podczas prac przygotowawczych i zamykających jej organizację.

Sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi:
 • 12.000 PLN, świadczenie z tytułu 100% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 6.000 PLN, świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwych wypadków.
 • 5.000 PLN, świadczenie na tytułu zawału serca lub wylewu krwi do mózgu,
 • 1.500 PLN, refundacja kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych.
 • 1.500 PLN, refundacja kosztów operacji kosmetycznych.

Suma ubezpieczenia z tytułu refundacji kosztów ratownictwa wynosi:
 • 3.000 EUR (równowarość w zotych, na jedno zdarzenie).


KLAUZULA nr 1 rozszerzająca zakres ubezpieczenia NNW o ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej w brzmieniu:

§1.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OW Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów ratownictwa osobom fizycznym, posiadającym ważną legitymację członkowską PTTK, w czasie imprez PTTK na terenie RP i krajów sąsiadujących,

§2.
 1. Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego, który uległ w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu, nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu.
 2. Przez koszty ratownictwa rozumie się:
  1. koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa,
  2. udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia,
  3. transport z miejsca wypadku do najbliższego punktu opieki medycznej (przy użyciu specjalistycznych środków transportu jak: sanie, helikopter, tobogan, motorówka, inne)


§3.
 1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w przypadku/wskutek:
  1. usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa,
  2. powstałych na skutek usiłowania lub popełnienia samobójstwa,
  3. powstałych na skutek umyślnego samouszkodzenia w tym jeżeli do samouszkodzenia doszło na skutek próby popełnienie samobójstwa lub innego umyślnego działania Ubezpieczonego,
  4. winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność,
  5. wypadku powstałego w czasie prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lub innych środków lokomocji w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków odurzających lub bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tego pojazdu,
  6. zdarzeń powstałych w czasie, gdy Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków odurzających,
  7. wojny, działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, działań w ramach wojskowych misji pokojowych w tym tzw. kontyngentów oraz w ramach sił stabilizacyjnych i innych działań jednostek wojskowych oraz policyjnych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub udziału Ubezpieczonego w zamieszkach w tym zamieszkach o charakterze chuligańskim, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, aktach terroryzmu, sabotażu,
  8. gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania lekarskie co do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu lub obserwacji lekarskiej w warunkach szpitalnych,
  9. chorób przewlekłych, zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych, o ile Ubezpieczony wiedział o ich istnieniu.
  10. szkód powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów prawa koszty ratownictwa są pokryte ze środków publicznych.
  11. szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych energią jądrową i/lub promieniowaniem radioaktywnym,
  12. jazd próbnych, rajdów i wyścigów samochodowych.
 2. Ochroną ubezpieczeniową nie są również objęte szkody będące następstwem:
  1. uprawiania sportów motorowych, powietrznych, wspinaczki wysokogórskiej i speleologii
  2. wyczynowego uprawiania sportu lub branie udziału w zawodach, wyścigach , występach i treningach sportowych
  3. profesjonalnego uprawiania sportu.


§4.
Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z tytułu kosztów ratownictwa na terenie RP oraz krajów sąsiadujących wynosi równowartość w złotych 3.000 Euro (na zdarzenie).

§5.
W pozostałych, nieuregulowanych powyższymi zapisami kwestiach, stosuje się Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zatwierdzone Uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia.22.05.2007r.

Sprawdź wykaz placówek, w których można zawrzeć umowy ubezpieczenia:
 • Centrala
 • Odziały
 • Infolinia

Dokumenty do pobrania:
Wyciąg z OWU NNW
OWU NNW
Klauzula nr 1 Ubezpieczenie koszty ratownictwa
Załącznik nr 3 do OWU NNW
Formularz wyznaczenia osoby uprawnionej

Jeśli zdarzy się wypadek:
Pobierz procedurę zgłoszenia szkody
Pobierz druk zgłoszenia szkody NNW
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej

specweb - projektowanie stron